Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I. – Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti A 11 s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97840, sídlem: Plzeňská 1348/95, 150 00 Praha 5, IČ: 27120805. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s § 1751 zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník, („občanský zákoník“) tvoří nedílnou součást smluv o inzerci (dále jen „Smlouva“). Každou Smlouvu o inzerci uzavírá A 11 s.r.o., jakožto vydavatelství (dále jen „vydavatelství“), a třetí osoba, jakožto objednatel (dále jen „objednatel“).

Součástí VOP jsou dále aktuální mediakity/ceníky vydavatelství, přičemž oba výše uvedené dokumenty jsou dostupné pomocí prostředků komunikace na dálku na webové stránce vydavatelství www.a11.cz nebo webové stránce konkrétního titulu. Podpisem Smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a mediakitu/ceníku.

Čl. II. – Uzavření objednávky

1. Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu prostřednictvím písemné objednávky, která může být doručena v listinné podobě nebo pomocí elektronické pošty (datová schránka, e-mail).

2. Objednávka musí vždy obsahovat: obchodní jméno objednatele, jeho sídlo, IČ, DIČ, jméno zástupce objednatele oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak adresu trvalého bydliště. Dále musí být uveden termín uveřejnění, druh inzerce a další údaje týkající se provedení objednávky.

3. Objednatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů potřebných pro realizaci objednávky. Společnost A 11 s.r.o. je povinna upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednatel je povinen dodat ve stanoveném termínu vydavatelství náhradu za zjevně nevhodné a chybné podklady. Pokud objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné či chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, má vydavatelství právo od Smlouvy odstoupit a současně jí vzniká právo na stornovací poplatky.

4. Objednatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit společnosti A 11 s.r.o. škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu.

5. Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objednateli vracet.

Čl. III. – Uzavření smlouvy

1. Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky společností A 11 s.r.o., písemně přímo na objednávku, nebo jiným obvyklým způsobem, např. e-mailem. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky společností A 11 s.r.o., je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu.

2. Přijetí objednávky zaměstnancem nebo zprostředkovatelem vydavatelství nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.

3. Společnost A 11 s.r.o. si v každém případě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, existuje-li oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům vydavatelství, nebo právě platným právním předpisům.

4. Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud na žádost společnosti A 11 s.r.o. není zajištěna včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo odstoupit od smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy na základě bodu 3 nebo 4 tohoto článku, vyrozumí vydavatelství o této skutečnosti objednatele bez zbytečného prodlení.

6. V případě stornování objednávky objednatelem, po jejím potvrzení vydavatelstvím, je společnost A 11 s.r.o. oprávněna uplatňovat stornovací poplatky dle čl. IV těchto VOP. Stornování objednávky musí být vždy provedeno písemně.

Čl. IV. – Stornovací poplatky

Stornovací poplatky jsou vypočítávány procentuálně z ceny inzerce uvedené v objednávce nebo smlouvě.

1. bez sankce… do 5 pracovních dní dni před platnou uzávěrkou inzerce

2. 50 %… 2 pracovní dny před platnou uzávěrkou inzerce a méně

3. 100 %… po platné uzávěrce inzerce

4. V případě, že zadavatel odstoupí od smlouvy o inzerci, vydavatel je oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakujících se inzerátů nebo množstevních slev za objednaný objem inzerátů, na které by zadavateli tímto odstoupením od smlouvy o inzerci zaniklo právo. Vydavatel je současně oprávněn požadovat po zadavateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zadavatelovým odstoupením od smlouvy o inzerci.

Čl. V. – Slevy a bonusy

Sleva ve výši 15 % (agenturní provize) bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným vydavatelstvím. Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za dodání hotových podkladů inzerce. Zprostředkovatel reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje zprostředkovatelskou činnost v oblasti reklamy.

Čl. VI. – Odpovědnost za vady a škody

Objednatel je povinen oznámit vydavatelství vadu inzerce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zveřejnění inzerce. Pokud je smlouvou o inzerci sjednáno opakované zveřejňování inzerce a objednatel neoznámí vydavatelství vady této inzerce ve lhůtě dle předchozí věty, nebo nejpozději v den uzávěrky inzerce pro další vydání, nemůže se objednatel domáhat nároků z vad následných zveřejněním téže inzerce. Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v termínu sjednaném ve Smlouvě nebo určeném na základě těchto VOP, je objednatel oprávněn požadovat, aby vydavatelství inzerci zveřejnilo v nejbližším následujícím periodiku, ve kterém to bude technicky možné. Toto právo musí objednatel uplatnit nejpozději ve lhůtě do čtrnácti dnů od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna. Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v kvalitě sjednané ve Smlouvě nebo Objednávce, má objednatel právo na náhradní zveřejnění inzerce nebo na přiměřenou slevu z ceny inzerce. Případná sleva z inzerce bude stanovena dohodou ze strany vydavatelství, s přihlédnutím ke sjednané ceně v návaznosti na cenu dle platného ceníku. Jiné nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny.
Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce v rozmezí do 1 % není vadou inzerce. Vydavatelství rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 1 % zveřejnění konkrétní inzerce či chybějící vklad u méně než 1 % z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost vydavatelství za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy se omezuje do celkové částky 10 000 Kč. Současně se sjednává, že objednateli nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Čl. VII. – Závěrečná ustanovení

Smlouva o inzerci se řídí právním řádem České republiky. Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je místem plnění závazku sídlo vydavatelství. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění vydavatelství.
Objednávka i Smlouva se řídí zněním VOP účinnými v den jejího uzavření.

Vydavatelství je oprávněno navrhnout objednateli jednostrannou změnu obsahu Smlouvy tím, že se její součástí stane znění VOP, které nabylo účinnosti až po nabytí účinnosti příslušné Smlouvy o inzerci. Návrh na změnu Smlouvy, resp. VOP, zašle vydavatelství objednateli na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě alespoň čtrnáct dní před jejich plánovaným nabytím účinnosti. Pokud objednatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou pět pracovních dní. Výpověď Smlouvy je třeba zaslat vydavatelství na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud objednatel Smlouvu nevypoví ve lhůtě pět pracovních dní od doručení návrhu, má se za to, že se změnami VOP souhlasí.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2019.

A 11 s. r. o.

Teambuilding

Velmi si vážíme Vašeho zájmu. Vyplňte prosím následující formulář. Ozveme se!

Data jsou zpracována striktně dle normy GDPR – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zavazujeme se, že vámi zadané osobní údaje nebudeme nikde dlouhodobě evidovat, používat k marketingovým účelům, ani poskytovat třetím stranám. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů společnost A11 Group a.s. skrz e-mail info@a11group.cz

Mediálníškolení

Velmi si vážíme Vašeho zájmu. Vyplňte prosím následující formulář. Ozveme se!

Data jsou zpracována striktně dle normy GDPR – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zavazujeme se, že vámi zadané osobní údaje nebudeme nikde dlouhodobě evidovat, používat k marketingovým účelům, ani poskytovat třetím stranám. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů společnost A11 Group a.s. skrz e-mail info@a11group.cz

Pronájemstudia

Velmi si vážíme Vašeho zájmu. Vyplňte prosím následující formulář. Ozveme se!

Data jsou zpracována striktně dle normy GDPR – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zavazujeme se, že vámi zadané osobní údaje nebudeme nikde dlouhodobě evidovat, používat k marketingovým účelům, ani poskytovat třetím stranám. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů společnost A11 Group a.s. skrz e-mail info@a11group.cz